preis2

Dr. Ron Leifer, Roger Yanow. Dr. Thomas Szasz thanking for the award